Bestseller
Cabomba aquatica
Cabomba aquatica

27,57 zł

Elodea densa Moczarka
Elodea densa Moczarka

27,57 zł

Microsorium pteropus D
Microsorium pteropus D

27,57 zł

szt.
Lobelia cardinalis
Lobelia cardinalis

25,00 zł

szt.
Alternanthera colorata RED
Alternanthera colorata RED

25,00 zł

szt.
Bacopa crenata
Bacopa crenata

25,00 zł

szt.
Echinodorus Digital
Echinodorus Digital

27,57 zł

szt.
Cyperus
Cyperus

25,00 zł

szt.
Alternanthera rubra
Alternanthera rubra

25,00 zł

szt.
Hygrophila corymbosa compacta
Hygrophila corymbosa compacta

25,00 zł

szt.
Cryptocoryna nana
Cryptocoryna nana

27,57 zł

szt.
Cryptocoryna Tropica
Cryptocoryna Tropica

27,57 zł

szt.
Cladophora A1 (Gałęzatka) "Groszek"
Cladophora A1 (Gałęzatka) "Groszek"

7,70 zł

szt.
Bacopa monieri
Bacopa monieri

25,00 zł

szt.
Hygrophila glabra
Hygrophila glabra

25,00 zł

szt.
Cryptocoryna nevilli
Cryptocoryna nevilli

27,57 zł

Acorus gramineus
Acorus gramineus

25,00 zł

szt.
Hydrocotyle leucocephala
Hydrocotyle leucocephala

25,00 zł

szt.
Cryptocoryna Axelrod
Cryptocoryna Axelrod

27,57 zł

szt.
Echinodorus bleheri
Echinodorus bleheri

27,57 zł

szt.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Akwariowe.pl

 

Sklep Internetowy "Akwariowe.pl", dostępny pod adresem http://www.akwariowe.pl , prowadzony jest przez firmę "Plantis" Robert Jęsiak, wpisaną przez Prezydenta Miasta Łodzi do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się pod adresem 93-453, Łódź, ul Rafowa 32. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 729-116-80-37, Regon: 47170135

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§2 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca– Plantis Robert Jęsiak z siedzibą w 93-453 Łódź, Rafowa 32, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 729 116 80 37, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep– zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: akwariowe.pl.

Nabywca– zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa– obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały– informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

Użytkownik– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

§3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na współpracę z naszą firmą oraz usługi serwisu Akwariowe.pl oferowanych przez podmiot "Plantis" Robert Jęsiak. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. dane teleadresowe lub adres e-mail. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach.

Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

ADMINISTRATORZY

Dane przetwarzane będą przez Sprzedawcę: Plantis Robert Jęsiak z siedzibą w 93-453 Łódź, Rafowa 32, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 729 116 80 37, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM|

Wszelkie pytania / wątpliwości oraz sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować pod wskazany w tym celu adres e-mail plantis@plantis.com.pl lub listownie na adres siedziby firmy z dopiskiem "Dane osobowe" (Gospodarstwo Ogrodnicze Plantis 93-453 Łódź, ul. Rafowa 32)

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

-Wykonania / zawarcia umowy kupna/sprzedaży towarów / usług oferowanych przez administratora - szerzej rozumiane jako "realizacja zamówień"

-Wykonanie przez administratora obowiązków prawnych wynikających z powstania transakcji, w szczególności: wystawienie i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji.

-Przedstawianie aktualnych ofert handlowych

-Tworzenia zestawień / statystyk, na potrzeby wewnętrzne administratora.

-Weryfikacja wiarygodności płatniczej.

-Obsługi klienta

Zgodnie z Art. 8 pkt. 1 Regulaminu "Dane osobowe Nabywców są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych wyłącznie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie."

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Zgodnie z art. 8 pkt. 6 Regulaminu "W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie."

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane przez administratora do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa - w szczególności dobowiązku przechowywania dokumentacji księgowej nakładanej na administratora przez ustawodawcę lub do momentu przedstawienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

§4 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z założeniami "RODO" użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli została ona udzielona.

Prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

§5 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Zakupów w sklepie internetowym akwariowe.pl mogą dokonywać zarówno Nabywcy będący osobą fizyczną, jak również Nabywcy nie będący osobą fizyczną, to jest osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno konsumenci jak i osoby nie będące konsumentami.

Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Użytkownik powinien podawać Sprzedawcy zawsze prawdziwe, pełne i aktualne dane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

§6 REJESTRACJA W SKLEPIE

Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy, w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych, mogą oni zawierać umowy za pomocą Sklepu jedynie poprzez swoich przedstawicieli ustawowych: rodziców lub opiekunów.

Warunkiem rejestracji w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów, w tym dokumentów dotyczących posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, w razie powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości, co do zdolności danej osoby do zaciągania zobowiązań czy to w imieniu własnym czy innego podmiotu, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją umowy do czasu dostarczenia odpowiednich dokumentów.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

§7 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

adresu dostawy,

sposobu dostawy,

sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Adresem dostawy jest adres podany przez Nabywcę bądź w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub w formularzu, o którym mowa w poprzednim punkcie. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu dostawy, dostawa dokonana pod adres wskazany przez Nabywcę jest skuteczna, koszty ewentualnych pomyłek i błędów w dostawie spowodowane podaniem nieprawidłowych danych ponosi Nabywca.

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie akwariowe.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celach niezbędnych, do prawidłowego świadczenia ww. usługi.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o przyjęciu zamówienia oraz o terminie wykonania usługi.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

§8 ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.

§9 DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej http://akwariowe.pl w zakładce “Dostawa roślin

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. Uprzejmie prosimy dla lepszej realizacji naszych usług o dokonanie sprawdzenia w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) i w szczególności w razie widocznych uszkodzeń przesyłki o sporządzenie wraz przedstawicielem podmiotu realizującego dostawę protokołu, w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji uprawnień reklamacyjnych względem przewoźnika, kuriera, operatora pocztowego.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych wyłącznie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.

Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  i ustawy, z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”)). (Więcej na temat zmian jakie wprowadza rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest opisane w 10§.)

Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Uprawnienia te są w szczególności realizowane poprzez dostęp Nabywcy do jego konta.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE "ZWROTY I REKLAMACJE"

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Oświadczenie odstąpienia od umowy należy składać w formie elektronicznej i należy ją przesłać na adres mailowy biuro@akwariowe.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas), w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą  Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

Firma Plantis Robert Jęsiak, dział „Akwariowe.pl” 93-453 Łódź, Rafowa 32, Tel. 42 681 83 71, Fax. 42 681 07 75, e-mail: biuro@akwariowe.pl lub plantis@plantis.com.pl,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

"WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Firma Plantis Robert Jęsiak, dział „Akwariowe.pl” 93-453 Łódź, Rafowa 32, Tel. 42 681 83 71, Fax. 42 681 07 75, e-mail: biuro@akwariowe.pl lub plantis@plantis.com.pl,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….;

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić."

 Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

ADNOTACJA - PŁATNOŚCI ONLINE

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Czat z obsługą
Sklep internetowy Shoper.pl